Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
95-030 Starowa Góra, ul. Zagłoby 47 48 570 08 05 05
REGULAMIN Firmy Handlowej Tex-Prim

Zwroty i reklamacje

1. Reklamacja produktu (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 1 września 2017 roku)

1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
1.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
1.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres:

Firma Handlowa Tex-Prim Witold Pawlak, ul.Latawcowa 29, 93-469 Łódź

lub na adres

Firma Handlowa Tex-Prim Witold Pawlak, ul. Zagłoby 47, 95-030 Starowa Góra
1.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
1.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
1.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Klienta na adres:

Firma Handlowa Tex-Prim Witold Pawlak, ul. Zagłoby 47, 95-030 Starowa Góra

 

Reklamacją objęte są produkty które dotarły do klienta:

  • uszkodzone
  • niekompletne
  • posiadające wady fabryczne
  • inne niż zamówione ( inny produkt)


Reklamacją nie są objęte produkty:

  • uszkodzone przez niewłaściwe użytkowanie (nieodpowiednia konserwacja, pranie, montaż itd.)
  • rozszyte lub pocięte

 

Dzieje się tak na mocy art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz.827): „prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”.

USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

pobierz D20140827L

 

Facebook